Przejdź do treści

Prelegenci

Artur Bartoszewicz

Artur Bartoszewicz

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Instytucie Rozwoju Gospodarczego KAE Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Opublikował 35 recenzowanych artykułów. Ekspert w obszarach analiz ekonomiczno-finansowych, pomocy publicznej i funduszy UE. Był społecznym doradcą Ministrów Zdrowia prof. Zbigniewa Religii oraz prof. Mariana Zembali. Był Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej i Przewodniczącym Komitetu Audytu PHZ Baltona SA w Warszawie oraz Węglokoks SA Spółka Skarbu Państwa, członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PGE Polska Grupa Energetyczna SA w Warszawie oraz Towarowej Giełdy Energii SA. Jest członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU oraz członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
więcej…


Piotr Byczkowiak

Piotr Byczkowiak

Prezes Zarządu, Spółdzielnia Energetyczna Biodar w Ustroniu Morskim

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.
W latach 2000-2003 pracował jako kierownik logistyki w firmie SuperFish S.A. w Kukini. Później, przez rok prowadził własną działalność gospodarczą, a następnie, od roku 2009 – został inspektorem ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie.
Od roku 2014 jest prezesem spółki Gminna Energia Ustronie Morskie, a od września 2023 roku również prezesem Spółdzielni Energetycznej Biodar w Ustroniu Morskim. Dodatkowo od roku 2022 współpracuje z firmą Larsson Nobel sp. z o.o. prowadząc doradztwo dla klientów strategicznych w zakresie OZE. Również od roku 2022 współpracuje przy wielu projektach OZE z Fundacją „Nauka dla Środowiska” w Koszalinie.


Danuta Ciechańska

Danuta Ciechańska

Prezeska Zarządu, Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki

Absolwentka Politechniki Łódzkiej; specjalistka ds. współpracy z przemysłem w  International Centre for Research on Innovative Bio-based Materials  PŁ;  ekspertka B+R w  firmach m.in.  branży wyrobów higienicznych, spożywczej, chemicznej; posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe jako pracownik naukowo-badawczy i zarządzający w instytutach badawczych (1990-2019); pełniła obowiązki Dyrektorki w strukturach EIT Food  Co-location Centre North-East; Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Krajowej  Inteligentnej Specjalizacji „Zrównoważone (bio)produkty, (bio)procesy i środowisko’ przy MRiT;  członkini  Grupy Eksperckiej w European Circular Economy Stakeholder Platform  (ECESP)  Leadership Group – Food Waste, Food Systems, Bioeconomy” oraz wielu innych organizacji naukowych, stowarzyszeń i komitetów naukowych.
więcej…


Mateusz Data

Mateusz Data

Członek Zarządu, EPICOM Sp. z o.o.

Posiada ponad 14-letnie doświadczenie w finansach i  zarządzaniu operacyjnym w branży celulozowo-papierniczej. Od 2019 r. pełni funkcję Dyrektora ds. rozwoju oraz Członka Zarządu w Epicom Sp. z o.o. W latach 2009-2020 zasiadał na stanowisku Dyrektora finansowego w FPiT Beskidy SA. Twórca oraz kierownik ponad dziesięciu wielomilionowych projektów badawczo-rozwojowych zakończonych wdrożeniem i komercjalizacją nowych technologii w tym projektów których tematyka związana jest z zakresem KIS 3  (m.in. w zakresie zastosowania bioprocesów do zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych,  wykorzystania innowacyjnych kompozycji biopolimerowych do wytwarzania wyrobów higienicznych biodegradowalnych, bioaktywnych ). Od ponad sześciu lat ekspert w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Mateusz Data jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu na kierunku Zarządzanie Finansami. Uzyskał dyplom Bachelor of Arts na kierunku Business Administration National Louis University, USA.


Adam Drozdzynski

Adam Drożdżyński

Prezes Studenckiego Koła Naukowego BioMass, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechnika Łódzka

Student czwartego roku międzyuczelnianego kierunku Biogospodarka (Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna), obecnie wykonujący pracę inżynierską w Instytucie Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej, na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. 
Jest jednym z założycieli, a obecnie Prezesem, Studenckiego Koła Naukowego Biomass, działającego na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ.  Jego zainteresowania naukowe związane są z zagadnieniami biogospodarki, biotechnologii przemysłowej i biotechnologii środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Jako student PŁ rozwija swoje pasje w ramach projektów studenckich i wolontariatów naukowych. Obecnie kieruje projektem realizowanym przez SKN Biomass pt. „Otrzymywanie biotworzyw na bazie odpadów z przemysłu rolno-spożywczego”, finansowanym przez Fundację Politechniki Łódzkiej. 


Barbara Grymm

Barbara Grymm

Kierownik Zespołu ds. Transformacji Regionu,  Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

Kierownik Zespołu ds. Transformacji Regionu w Biurze Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego odpowiedzialna za koordynację działań wynikających z Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego, sporządzanie opracowań, prowadzenie badań i analiz zawierających badanie potrzeb społeczności 35 gmin objętych planem oraz inicjowanie działań służących transformacji regionu. Koordynator zadań regionu łódzkiego w projekcie LIFE ATER COAL-PL. Manager wielu projektów unijnych, organizator wydarzeń promocyjnych i targowych, Mediator.


Jozef-Kaczmarek

Józef Kaczmarek

Burmistrz Uniejowa

Od czasu objęcia stanowiska Burmistrza Miasta Uniejów konsekwentnie realizuje koncepcję turystycznego rozwoju Uniejowa.  Za cel postawili sobie rozwój gospodarczy miasta i gminy Uniejów poprzez doprowadzenie do szerokiego zagospodarowania wody geotermalnej w szczególności na cele lecznicze, rekreacyjne i grzewcze. Pomysłodawca i realizator wielokrotnie nagradzanego projektu „Termy Uniejów”, jednego z 7 cudów funduszy europejskich. W 2012 roku doprowadził do uzyskania przez Uniejów statusu uzdrowiska termalnego, dzięki czemu Uniejów stał się 45. uzdrowiskiem w Polsce, będąc jednocześnie pierwszym uzdrowiskiem w regionie łódzkim i pierwszym uzdrowiskiem termalnym w kraju. Laureat Samorządowego Oskara czyli Nagrody im. Grzegorza Palki, czterokrotny laureat nagrody Samorządowy Menadżer Regionu, laureat konkursu „Sposób na Sukces”, laureat plebiscytu „Mocni w Biznesie 2013”


Maciej Kozakiewicz

Maciej Kozakiewicz

Pełnomocnik Zarządu Województwa Łódzkiego ds. transformacji regionu bełchatowskiego

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, były pracownik Katedry Zarządzania Miastem i Regionem UŁ, koordynator projektu „Bełchatów 5.0. Aktywizacja potencjału społecznego na rzecz transformacji regionu”, Pełnomocnik Zarządu Województwa Łódzkiego ds. transformacji regionu bełchatowskiego, Wiceprzewodniczący Grupy roboczej ds. Sprawiedliwej Transformacji Komitetu Monitorującego FEŁ2027.


Grzegorz Krzos

Grzegorz Krzos

Członek Rady Naukowej, Europejski Instytut Wodorowy

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Kierownik Katedry Zarządzania i Przedsiębiorczości, wykładowca programu MBA i kilku menedżerskich studiów podyplomowych. Prezes, Wiceprezes, członek rad nadzorczych w kilku spółkach zajmujących się zieloną energetyką  i OZE. Strategiczna orientacja na: innowacyjny biznes, transformacje energetyczne oparte na OZE, wodorze, biometanie, bioLNG, epaliwa,  ekspert w pozyskiwaniu finansowania na rozwój zielonej energetyki, networking biznesowy.


Krzysztof Makowski

Krzysztof Makowski

Dyrektor Działu B+R, Biotechnika Sp. z o.o.

Adiunkt na Politechnice Łódzkiej, doktor biotechnologii i biologii molekularnej Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności. Od 2009 roku pracuje w laboratoriach biotechnologicznych i chemicznych związanych z namnażaniem materiału roślinnego, branżą kosmetyczną, farmacją. Pracuje w Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej w Bionanoparku. Od 2019 współpracuje z firmą Biotechnika.
Od 2015 członek grupy roboczej KIS (Krajowe Inteligentne Specjalizacje) przy Ministerstwie Gospodarki.
Prowadzi autorskie wykłady przedmiotu „Biogospodarka” oraz „Aparatura i procesy specjalizacyjne” na Politechnice Łódzkiej. Współautor 11 patentów i zgłoszeń patentowych oraz publikacji naukowych z zakresu biotechnologii, biologii molekularnej i mikrobiologii.
Uczestnik projektów badawczych związanych z wykorzystaniem mikroorganizmów i enzymów do celów przemysłowych oraz gospodarki obiegu zamkniętego.


Anna Masek

Anna Masek

prof. PŁ, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka

Anna Masek  dr hab. w zakresie technologii polimerów, obecnie jest zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej. Jest liderem zespołu badawczego zajmującego się bioinspirowanymi kompozytami polimerowymi. Prof. A. Masek kieruje unikalnym na skalę krajową laboratorium do starzenia materiałów polimerowych. Jest autorką wielu przełomowych technologii rozwiązujących globalne problemy związane z zagospodarowaniem odpadów poprzez wdrażanie nowej generacji biodegradowalnych materiałów polimerowych. 
więcej…


Tomasz Marzec

Tomasz Marzec

Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Żmijewskiego

Prawnik, ekspert z zakresu prawa rolnego oraz prawa odnawialnych źródeł energii. Doktorant w Zakładzie Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert Stowarzyszenia na rzecz efektywności im. Prof. Żmijewskiego (Projekt Energia Dla Wsi). Autor publikacji naukowych oraz popularno-naukowych, występował na konferencjach naukowych o randze międzynarodowej oraz ogólnopolskiej, zrealizował liczne szkolenia poświęcone odnawialnym źródłom energii na terenach wiejskich, w tym ogólnopolskie szkolenia dotyczące zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych organizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Członek zespołu eksperckiego przy Pełnomocniku Rządu RP ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, który wypracował projekt nowelizacji ustawy o OZE w zakresie przepisów regulujących spółdzielnie energetyczne.


Katarzyna Obłąkowska

Katarzyna Agnieszka Obłąkowska

Instytut Nowej Europy

Doktor nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce i administracji, oraz socjolog. Ekspert polityki publicznej, badań społecznych i ekonomii behawioralnej. Członek Rady Programowej Instytutu Nowej Europy. Absolwentka studiów doktoranckich w zakresie ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów magisterskich w zakresie socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie administracji i finansów publicznych (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego), badań marketingowych (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), zarządzania marką (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz historii sztuki (Collegium Civitas). Posiada wieloletnie doświadczenie badawcze, analityczne, naukowe, eksperckie…
więcej…


Monika Olszewska

Dyrektor, Departament Funduszu Sprawiedliwiej Transformacji, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Jest z wykształcenia prawnikiem. Posiada 15-letnie doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE w obszarach badań i rozwoju, innowacji, odnawialnych źródeł energii, internacjonalizacji i promocji oraz turystyki. Współpracowała zarówno z globalnymi koncernami będącymi światowymi liderami w swoich branżach, przedsiębiorstwami z sektora MŚP jak i samorządami. Od maja 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, a następnie w Departamencie ds. EFS w Perspektywie 2014-2020. Od marca 2023 r. jako Dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwiej Transformacji jest odpowiedzialna za wdrażanie perspektywy finansowej 2021-2027 w zakresie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.


Monika Papierak

Monika Papierak

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawno-Organizacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Menedżer z 28 letnim doświadczeniem w branży bankowej i finansowej.

Wspiera rozwój przedsiębiorczości mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Współpracuje z jednostkami otoczenia biznesu, organizacjami przedsiębiorców, uczelniami, ośrodkami badawczo – rozwojowymi oraz środowiskiem gospodarczym województwa.  Koordynuje i inicjuje działania wzmacniające innowacyjność w regionie.


Roman Sasin

Roman Sasin

Dyrektor, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

Poseł na Sejm VIII Kadencji, wieloletni aktywnie działający samorządowiec, Radny Miejski i Powiatowy, Wicestarosta, Wiceburmistrz, Zarządca Komisaryczny Państwowego Przedsiębiorstwa z mianowania Wojewody, pełnomocnik rządu,  Wiceprzewodniczący Komisji Administracji i Bezpieczeństwa Publicznego Związku Powiatów Polskich, obecnie – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi. Specjalizuje się w gospodarce przestrzennej, zarządzaniu, wycenie i pośrednictwie nieruchomości, a także w obszarach związanych z transportem i logistyką.


Zbigniew Ziemba

Zbigniew Ziemba

Wicemarszałek Województwa Łódzkiego

Ukończył studia magisterskie na kierunku historia na Wydziale Filologiczno- Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie oraz studia licencjackie w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy wymienionej uczelni. Ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarstwa Krajowego oraz zarządzanie na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Zdobywając dodatkowe kwalifikacje zdobył dyplom Executive MBA w Szkole Głównej Menedżerskiej Collegium Humanum w Warszawie. W latach 2006 -2018 Radny Rady Powiatu Piotrkowskiego przez trzy kadencje. Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego w latach 2006 –2010. Od roku 2018 roku wicemarszałek województwa łódzkiego. Jest pasjonatem historii lokalnej i autorem artykułów i książek opisujących przeszłość regionu piotrkowskiego. Uprawia biegi przełajowe, długodystansowe, aktywnie praktykuje szeroko rozumianą rekreację sportową. Miłośnik zwierząt i motoryzacji.

Skip to content